Ireni Erbi on W.I.N cover and official victory of Missis Estonia brand over less successful  organizations’ rumours.

Ireni Erbi W.I.N kaanel ja ametliku Missis Estonia kaubamärgi võit vaatamata vähem edukate korraldajate kuulujuttudele.

AA39E769-50B6-416D-8D1F-705A1D0EDEF5.jpe
FF73CF02-C5A6-4BA1-A7D5-B575DC6F9F8A.jpe

Pühendame selle WIN Magazine esikaane Ireni Erbi ametlikule võidule ning Tiina Jantsoni prokuratuuris kaotamisele. Enam ei sega Tiina Jantson meid Missis Estonia & Missis Estonia Classique võistluste korraldamisel, ning ajal kui me jätkame edukaid esinemisi ilusate rahvusfinaalidega, ainuke mis tal üle jääb, "Missis Mamma Mia" lindiga ise ennast keldris autasustada.

 

Kahtalane joon DeSheli salongi pettuskeemiga ei lõppenud kosmeetiku Jantsoni jaoks mõned aastad tagasi edukalt (loe lähemalt), kuid peale seda otsustas ta jätkata samamoodi ilukonkursside valdkonnas, mille tulemus oli ka edutu. Samal ajal üritas aga proua Jantson rahvamasse oma laimudega eksitada. 

Iga aasta üritas proua Janston midagi ette võtta, vahetades oma projekti nimesid: Eesti Missis Estonia, EST Missis Estonia 1992, nüüd sündis verivärske Missis Estonia Classic. Ilmselt “inspireeris” selleks teda juba toimuv meie originaalvõistlus Missis Estonia Classique (loe lähemalt). 

 

Kui proua Jantsonil oma valetamisega isegi õnnestus eksitada mõnda kergeusklikku inimest, siis nüüd kõik saavad veenduda, et meie Missis Estonia bränd ei ole kunagi autoriõigusi ega seadusi rikkunud ning tema süüdistused ei vasta tõele.

Avaldame veebruaris 2020 tehtud prokuratuuri kriminaalmenetluse otsuse, patendiameti andmed ning patendibüroo asjatundja ütlusi, mis tõestavad Jantsoni laimude täielikku läbikukkumist. 

NB! Kohtuasja Magic Monday Production Ltd ja Jantsoni vahel ei ole olemas, loomulikult ka ei mingit tema võitu. Kui  selline kohtuvaidlus kunagi peaks toimuma, siis võib kindel olla, et teda ootab sama kaotus nagu alltoodud otsuses. 

 

 

                                                                    Antud kriminaalasja menetluse käigus on selgitatud välja: 

KarS § 227 lg 1 näeb ette registreeringu alusel õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või sellest olemuslikult eristamatu tähisega varustatud kauba, selle pakendi või etiketi valmistamise, müügi, rentimise, hoidmise, edasitoimetamise või sellega muul viisil kauplemise, sealhulgas sellise tähise all teenuse pakkumise eest kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkudes, kui rikkumisega saadud kasu või tekitatud kahju ületab kahtekümmend miinimumpäevamäära, lg 2 näeb ette kriminaalkorras vastutuse, kui selle on toime pannud juriidiline isik.

 

Patendiameti avalikust andmebaasist nähtub, et kaubamärk “Missis Estonia EST.1992 + kuju” on registreeritud Eesti Patendiametis 15.06.2018 ning kaubamärgi omanik on Tiina Jantson. Samuti nähtub Patendiameti andmebaasist, et T.Jantson on 02.08.2018 esitanud registreerimistaotluse kaubamärgile „Missis Estonia“ (sõnamärk). Nimetatud taotluse menetlus on lõpetatud. Patendiameti vastuskirjast selgub, et kaubamärk „Missis Estonia“ ei ole taotluses esitatud teenuste loetelus (iludusvõistluste ja teiste meelelahutuslike ürituste korraldamine) kaubamärgina registreeritav, kuna koosneb üksnes taotluses nimetatud teenuseid kirjeldavast tähisest ning märgil tervikuna puuduvad tunnused, mille abil oleks tarbijal võimalik eristada ühe isiku teenust teise isiku samaliigilisest teenusest. Kaubamärgi peaülesanne on tagada lõpptarbijale või – kasutajale kaubamärgiga tähistatud teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotleja teenuseid teiste ettevõtete sarnastest teenustest. Patendiameti hinnangul kirjeldab sõnaline tähis „Missis Estonia“ üksnes taotleja poolt pakutavate teenuste geograafilist päritolu ja liiki ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav. 

KaMS § 14 lg 1 p 1 sätestab, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud. 

Kriminaalmenetluse raames tuleb selgitada kas registreeritud kaubamärgi „Missis Estonia EST.1992 + kuju“ (reg. Nr 55904) omaniku ainuõigusi on rikutud.

 

Asjatundja Kristjan Leppiku ütlustele tuginedes kaubamärgi omaniku ainuõiguste rikkumisega oleks tegemist siis kui Ireni Erbi kasutaks registreeringus nr 55904 toodud kaubamärki või sellega äravahetamiseni sarnast tähist. Kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal seda väita ei saa ning asjatundja hinnangu põhjal I.Erbi poolt kasutatavad tähised „MISSIS ESTONIA + kuju“ erinevad kaubamärgi registreeringus nr 55904 toodud kaubamärgist „Missis Estonia EST.1992 + kuju“. Erinevad on nii värvilahendus, kujunduslikud elemendid, sõnalise osa esitlus, esitatud ajamääratlus. Kaubamärgi registreeringus on eriliselt rõhutatud kesksel kohal täht E, samas I.Erbi poolt kasutataval tähisel mistahes elemendi eraldi rõhutatus puudub. Mainitud E on esitatud sinises toonis ning ülejäänud sõnaline osa kuldsetes toonides. I.Erbi tähised on esitatud mustvalgena. Kui registreeringus nr 55904 on üheselt näha krooni kujutis siis I.Erbi poolt kasutatava tähise puhul on tegemist pigem abstraktse kujundelemendiga. Kaubamärgi registreeringus on krooni kuju esitatud keskel tähe E kohal. I.Erbi tähise puhul aga sõna MISSIS algusosa peal. Kaubamärgi registreeringus on sõnaline osa esitatud ühtse jadana. I.Erbi tähise puhul aga paigutatud üksteise alla, s.o tähis koosneb üksteise suhtes kohakuti asetsevate sõnaliste elementide kombinatsioonina.  Kaubamärgi registreeringus on sõnade kombinatsiooni Missis Estonia all eraldi kuldset värvi ristkülikul valget värvi tähistus EST.1992, I.Erbi tähisel selline rõhuasetus puudub.

 

Eelnevast nähtub, et Ireni Erbi teos puuduvad KarS § 227 toodud kuriteo tunnused.

 

Asjatundjana üle kuulatud Patendibüroo Turvaja OÜ patendivolinik Kristjan Leppik andis ütlusi, et tegevusvaldkond millega tegeleb on: kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis. Kinnitab, et  isiklikult  ei ole olnud eelnevat kokkupuudet kaubamärgiga „Missis Estonia“. Ei ole mingisugust kokkupuudet olnud Tiina Jantsoniga ega ka Ireni Erbiga.

Annab selgitusi seoses registreeritud kaubamärgiga „Missis Estonia EST.1992 + kuju“ (reg. Nr 55904) ja tähisega MISSIS ESTONIA ning nende võrdlusega.

Vastavalt registreeringule (reg. Nr. 55904) on T.Jantson kaubamärgi „Missis Estonia EST.1992 + kuju“ omanik. Tegemist on sõnalise osaga kujutismärgiga, s.o sõnalise ja kujunduselemendi kombinatsiooniga. Registreeritud kaubamärk „Missis Estonia EST.1992 +kuju“ sisaldab tervikuna, mitte selle üksikud elemendid, tunnuseid, mille abil tarbijal on võimalik eristada seda tähist teistest tähistest ning eristada vastavate tähistega tähistatud teenuseid. See on kujutismärk sõnalise osaga ja kõik tunnused: värvide loetelu ja kujutise klassid on nähtavad Patendiameti avalike päringute all.

Samuti nähtub Patendiameti avalikust andmebaasist T.Jantsoni taotlus kaubamärgile „Missis Estonia“ (sõnamärk). Nimetatud taotluse menetlus on lõpetatud. Menetluse saab lõpetada kui kaubamärgi ekspertiisi käigus ilmnevad kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud, nt. kaubamärk ei ole registreeritav eristusvõime puudumise tõttu. 

Sõnade kombinatsioon MISSIS ESTONIA ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna koosneb üksnes taotluses nimetatud teenuseid kirjeldavast tähisest ning märgil puudub tervikuna eristusvõime, mille abil oleks tarbijal võimalik eristada ühe isiku teenust teise isiku samaliigilisest teenusest. Kaubamärgi funktsioon ja mõiste on eristada ühe isiku kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest. 

Sõnalisena tähis „Missis Estonia“ kirjeldab üksnes taotleja poolt pakutavate teenuste geograafilist päritolu ja liiki ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav. Geograafilist päritolu ja teenuste liiki näitavate tähiste registreerimisest keeldumise alused on toodud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja 3. 

Tema hinnangul ei võimalda sõnakombinatsioon MISSIS ESTONIA eksisteerida kaubamärgina ja see peaks olema vabalt kasutatav kõigile soovijatele, mistõttu sõnade kombinatsiooni MISSIS ESTONIA kasutamine ei saa olla ka kaubamärgiõiguste rikkumine.

Temale esitatud veebilehekülje https//www.magicmonday.tv/ ekraanitõmmistel nähtavad I.Erbi poolt kasutatavad tähised „MISSIS ESTONIA + kuju“ erinevad kaubamärgi registreeringus nr 55904 toodud kaubamärgist „Missis Estonia EST.1992 + kuju“. Erinevad on nii värvilahendus, kujunduslikud elemendid, sõnalise osa esitlus, esitatud ajamääratlus. Kaubamärgi registreeringus on eriliselt rõhutatud kesksel kohal täht E, samas I.Erbi poolt kasutataval tähisel mistahes elemendi eraldi rõhutatus puudub. Mainitud E on esitatud sinises toonis ning ülejäänud sõnaline osa kuldsetes toonides. I.Erbi tähised on esitatud mustvalgena. Kui registreeringus nr 55904 on üheselt näha krooni kujutis siis I.Erbi poolt kasutatava tähise puhul on tegemist pigem abstraktse kujundelemendiga. Kaubamärgi registreeringus on krooni kuju esitatud keskel tähe E kohal. I.Erbi tähise puhul aga sõna MISSIS algusosa peal. Kaubamärgi registreeringus on sõnaline osa esitatud ühtse jadana. I.Erbi tähise puhul aga paigutatud üksteise alla, s.o tähis koosneb üksteise suhtes kohakuti asetsevate sõnaliste elementide kombinatsioonina.  Kaubamärgi registreeringus on sõnade kombinatsiooni Missis Estonia all eraldi kuldset värvi ristkülikul valget värvi tähistus EST.1992, I.Erbi tähisel selline rõhuasetus puudub.

Täiendavatele küsimustele vastates annab asjatundja Kristjan Leppik ütlusi selle kohta, et igaüks võib kasutada sõnakombinatsiooni MISSIS ESTONIA iludusvõistluste korraldamiseks, kuna üksnes sõnade kombinatsioon, ilma täiendavate eristusvõimeliste või eristusvõimet lisavate elementideta, on kirjeldav ning vabalt kasutada kõigile. Kaubamärgi omaniku ainuõiguste rikkumisega oleks tegemist siis kui I.Erbi kasutaks registreeringus nr 55904 toodud kaubamärki või sellega äravahetamiseni sarnast tähist. Antud juhul seda väita ei saa.

Uurija Liivia Kaljuste

Kriminaalmenetlus nr. 19730000254

Seega missisesaaga on lõppenud, soovime proua Jantsonile kiiret parenemist ning ootame  toredaid naisi kandideerima Magic Monday sõbralikku perre:

Vanuses 25-40 a. Missis Estonia 2020 ning Missis Baltic 2020 võistlustele ning vanuses 40-58 a. Missis Baltic Classique 2020 võistlusele. Kandideerimiseks saada 5 pilti, telefoninumber ning info enda kohta – missis@magicmonday.tv

Missis Estonia 2020 eelvoorust loe lähemalt SIIT.

Igapäevased uudised jälgi meie Instagrami lehtedelt:

@magic_monday_production

@missisestonia_official

@missistallinn_official

Missis2020all2.jpg
Missis Estonia_logo2020.jpg
Missis Tallinn_logo2020.jpg
83572AD2-9A58-4A1C-830E-A7912DED0DD0.jpe
021D7606-8A0B-42E6-B430-15145A4F817C.jpe
7B5F2341-BA6F-40B1-B823-19A028824B7D.jpe